1

اسکله ها
اسکله ها سازه هایی هستند که برای ارتباط خشکی ودریا،پهلوگیری ومهاربندی کشتی ها وهمچنین برای تخلیه وبارگیری کالا مورد استفاده قرارمی گیرند.
مشخصات سازه ای اسکله
انتخاب نوع اسکله:
درطراحی تأسیسات پهلوگیری،انتخاب نوع ونیز مشخصات سازه اسکله ازاهمیت حیاتی برخوردار است.به عبارت دیگرعوامل مختلفی مانند شکل ونوع کشتی ها،مشخصات ژنوتکنیکی،اعتبارات مالی،فاکتورهای اقتصادی،امکانات اجرایی و...بایددر طراحی مد نظر قرار داده شوند.درطراحی فعلی باتوجه به عوامل فوق ومشخصات سازه ای اسکله،یکی از گزینه های زیرممکن است برگزیده شود
-اسکله با فونداسیون متشکل ازشمع های فولادی A
-اسکله با فونداسیون متشکل ازشمع های بتنی پیش ساخته B
-اسکله با فونداسیون متشکل ازشمع های بتنی مسلح همراه با رویه فولادی سیلندری شکل(شمع های مرکب) C
-اسکله کیسونیD
اسکله با سپرهای فولادی-E
-اسکله با فونداسیون متشکل ازشمع های فولادیA
این نوع اسکله یکی از متداول ترین انواع اسکله مورد استفاده می باشد.ازآنجایی که تعداد از اسکله های ساخته شده در جهان بااستفاده از چنین سازه ای احداث شده اند،پیمانکاران دارای تجربه کافی در ساخت چنین نوع اسکله هایی هستند وفرض براین است که مشکلی در زمینه ساخت وجود نداشته باشد.درهرصورت باوجود مزایای فوق الذکر،چون سازه های فولادی به شدت مستعدخوردگی های شیمیایی ومکانیکی در محیط های دریایی هستند ونیز حتی با استفاده از روش های مختلف حفاظت کاتدیک،اپوکسی ها،رزین هاو...بدلیل مشکلات زیاد موجود درحفاظت ونگهداری،دوام چنین فونداسیون هایی راضی کننده نبوده ونسبتاً کوتاه (به زحمت بیش از15 سال) می باشد.
2

-اسکله بافونداسیون متشکل ازشمع های بتنی پیش ساخته B
این نوع اسکله بصورت گسترده درگذشته مورد استفاده قرار گرفته است ولی کاربرد آن به تدریج کاهش یافته است.این سازه دربرگیرنده مشکلاتی مانند حمل ونقل وجابجایی پس از افراشتن ونیزغیرممکن بودن یا دشواری افزایش طول شمع ها حین ساخت می باشد.در نتیجه تغییرات بوجود آمده در موادتشکیل دهنده زمین درصورت لزوم،این نوع شمع ها مستعد خوردگی های شیمیایی ومکانیکی هستند.علی الخصوص ] که موجب SPLASHدر مناطقی که امواج جذر ومدی فونداسیون رامورد اصابت قرار می دهد[منطقه کاهش عمرمفید ودوام اسکله می شود.بدین ترتیب نگهداری چنین فونداسیون هایی مشکل وتاحدودی بی فایده می باشد.بااین وجود،چنین اسکله هایی ممکن است به دلیل تجربه پیمانکار درخصوص اجرای آنها برای بندرگاه کوناکری توصیه شود وتنها به عنوان سومین گزینه برای این هدف درنظر گرفته می شود.
اسکله بافونداسیون متشکل از شمع های بتن مسلح به همراه رویه فولادی سیلندری شکل-C
اسکله ای باسیستم مذکوربه عنوان مناسبت ترین نوع اسکله برای ساخت دربندر کوناکری درنظر گرفته می شود.درچنین نوع فونداسیونی شمع فولادی در محل بابتن مسلح پر می شود.موارد زیر بیان کننده مزایای چنین نوع فونداسیون هایی می باشد:
- امکان افزایش طول شمع درحین ساخت درصورت لزوم
- سادگی اجرای آن وکافی بودن تجربیات پیمانکاروآشنایی باساخت چنین نوع اسکله ای
- عدم نیازبه محافظت ونگهداری دائمی
- دوام
3

این نوع فونداسیون از یک پوشش فولادی روی بتن بهره می گیرد.ازآنجایی که شمع های فولادی اسکله پس از افزایش بصورت اساسی با استفاده ازاپوکسی وحفاظت کاتدیک محافظت می شوند،حتی اگربعدها مورد محافظت ونگهداری قرارنگیرند،با توجه به پدیده فرسایش وخوردگی شمع های فولادی سیلندری شکل به مدت 15 سال سالم خواهند ماند.حتی پس ازگذشت مدت طولانی نیزاین شمع دربرابرامواج دریا وتأثیرات جذرومدی حافظت شده خواهد ماند.اگر داخل چنین شمع هایی درمعرض آب دریا باشد،عمر مفیدی به میزان 30سال برای شمع بتنی به تنهایی متصور می باشد.کل سازه فونداسیون دارای عمرنسبتاً طولانی خواهد بود واین گزینه فونداسیون به عنوان دومین گزینه اسکلهبندرگاه کوناکری مدنظرمی باشد.
همراه عملکرد عالی دیافراگمی جهت انتقال نیروهای افقی به زیر سازه می گردد.این طرح با توجه به کانال های تأسیساتی موجود درعرشه ونیز یکپارچگی اجرا،اقتصادی تر،ساده ترومناسب تربوده وبدین جهت برای این پروژه توصیه می گردد.دو روش برای اجرایدال وجود دارد.در روش اول بسته به امکانات پیمانکار از قالب های فلزی یا چوبی استفاده می شود که قالب ها پس از سفت شدن بتن باز می گردند.در روش دیگر از قالبهای ورقی ذوزنقه ای استفاده می شود(به منظور کسب اینرسی بیشتر برای مقاومت در برابر وزن بتن سیال با حداقل تغیر شکل)که پس ازبتن ریزی در محل باقی می مانند.در طرح فعلی از آنجایی که اسکله در محل محافظت شده ای ساخته می شود وزیر عرشه در معرض دائم امواجآب قرار نداردوهمچنین تهیه ی فولاد در منطقه مشکل است،روش اول یعنی قالب های جدا شونده توصیه می گردد.
دال عرشه دراسکله های کیسون-C
اگر بنا به هردلیلی،این گزینه برای ساخت اسکله درنظرگرفته شود،دال عرشه پس ازپرکردن کیسون با مصالح سنگی وایجاد لایه ی روی آن ساخته می شود.قالب بندی دراین حالت تنها برای دوجداره جانبی دال صورت گرفته وداکت های تأسیساتی از میان جاده عبور می نمایند.


4

عمرمفید فولاد سازه ای درمجاورت آب دریا
سازه های فولادی درمحیط های آبی،چه درون وچه بیرون آب،به شدت مستعد آسیب بوده ودارای عمر مفیدبسیار کوتاهی می باشند.خوردگی وفرسایش فولاد یک پدیده ی شیمیایی می باشد.درخصوص شمع ها وسپرهای فولادی که درمعرض آب،خاک،هوا وآب/هوا هستند،مقدارخوردگی وفرسایش یکسان نمی باشد. مطابق استاندارد موسسه تحقیقات بندری ژاپن،مقدار مجاز خوردگی سطح شمعهای فولادی وسپرها مطابق جدول زیرمی باشد:
خوردگی مجاز سالیانه(میلی متر)
موقعیت
3/0
منطقه ی تحت ضربات امواج دریا
1/0
ناحیه ی بین منطقه تحت ضربات امواج وبستر دریا
3/0
ناحیه واقع درلجن ولایه سطحی بستر دریا
3/0
ناحیه ی بالای منابع آب زیرزمینی (درخاک)
2/0
ناحیه ی پایین منابع آب زیرزمینی(در خاک)